Introductie

EPREL is een database systeem. Dit systeem is een initiatief van de Europese Unie.

EPREL staat voor:

European => Europees breed gedragen en een initiatief van de Europese Unie

Registry => Registratie systeem

Energy Labelling => voor de energie etikettering

De basis werd gelegd in verordening (EU) 2017/1369. De oude richtlijn 2010/30/EU is daarmee vervallen. De nieuwe verordening heeft tot doel het herschalen van alle bestaande energie etiketten.Naast de herijking van de etiket schalen wilde de Europese Unie ook een betere informatievoorziening voor de eindconsument en een efficiëntere methode om toezicht te houden op de naleving van de regels.

Het oude en nieuwe energy label laat de herschaling zien.
Oude etiket versus nieuwe etiket; let op de schalen zijn volledig herzien.

EPREL is niet enkel voor de energie etiketten in de verlichtingsindustrie opgezet maar voor de gehele industrie die te maken heeft met de verplichting tot het voeren van een energie etiket. 

EPREL is niet vrijwillig. Alle producten met een energy etiket moeten zijn geregistreerd in de databank. Indien het product niet geregistreerd is en wel onder de verplichte energie etikettering valt mag het product in de Europese Unie niet verhandeld worden. Het is dus net zo verplicht als de CE markering op vele producten.

In deze training spreken we met name over de etikettering en richtlijnen rondom verlichting. We gaan dus met name in op de eisen die gelden voor lichtbronnen en verlichtingstoestellen.

In deze training gebruiken we Italic lettertype om aan te duiden dat de tekst letterlijk gekopieerd is uit de richtlijn of verordening waar we naar refereren. Dit om duidelijk de uitleg en de originele teksten te onderscheiden.

Richtlijn 2010/30/EU;

betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van energiegerelateerde producten

Verordening (EU) 2017/1369

tot vaststelling van een kader voor energie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU